SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Intect opdatering 6.02 - April 2022

Så er vi klar med en ny opdatering af Intect.

Du kan bl.a. glæde dig til en ny fane med et overblik over alle rapporter, samt en ny mulighed for at indlæse primosaldi og en bedre håndtering af individuelle timesatser. Dertil har vi ændret i bogføringsprincippet for Fritvalg og SH-dage, samt avanceret bogføringsprincippet for feriepengehensættelser. 

Vigtigste nyheder

Saldokorrektioner til Fritvalg, overtid, medarbejdergæld mm. via Excel-import

Under Virksomhed -> Opsætning -> Dataimport har du nu mulighed for at importere saldokorrektioner i et andet format end det allerede eksisterende, som primært er tiltænkt primosaldi for nye kunder.

Funktionen kan indtil videre benyttes for Fritvalgsordningen, overtidssaldoen, medarbejdergæld samt Feriefritimer. (Bemærk at Feriefritimer også kan håndteres via den allerede eksisterende importtype, samt via fanen ”Saldi”.)

En import kan kun påvirke én af de nævnte saldi ad gangen. Du vil blive bedt om at vælge hvilken saldo du ønsker at arbejde med. Funktionen kan både benyttes til optjening og afholdelse, og både til at regulere timer/dage og den tilhørende beløbsmæssige værdi (for de saldi hvor det er relevant).

Intern ref.: GS-6312

Ny fane med overblik over rapporter

Under Virksomhed er der nu en fane dedikeret til rapporter. Her har du adgang til alle systemets rapporter, med mulighed for bla. forhåndsvisning direkte i interfacet.

Hidtil har oversigten over rapporter været afhængig af hvilken fane du står på. Denne måde at se rapporterne på findes stadig, og fungerer helt uændret. Som du sikkert ved, er de fleste rapporter knyttet til fanen ”Lønkørsler”, og her kan de således stadig findes.

Intern ref.: GS-9857

Bedre håndtering af individuelle timesatser

Ved at kombinere tidsarts-indstillinger og poster under fanen Løndata, kan du nu definere individuelle timesatser for specifikke kombinationer af lønarter og individuelle medarbejdere.

I lønkonfigurationen for tidsarten skal du sikre at der er hak i ”Brug dynamisk takst”.
Systemet vil så først forsøge at finde en sats defineret på enten skabelonen eller under medarbejderens stamdata. Hvis ingen af delene er angivet – og her kommer det nye – vil systemet nu i stedet forsøge at matche en eksisterende post under Løndata, så du har mulighed for at angive satsen dér.

Du skal sikre at posten under Løndata er sat op med opførslen ”Kassér” eller ”Nulstil”; at både lønarten og beskrivelsen på posten matcher beskrivelsen på tidsarts-konfigurationen 100%; samt at der er opsat en sats under ”Beløb pr. enhed.”

Når tidsposter godkendes, vil systemet vil så øge antallet af enheder på den eksisterende post, i stedet for at oprette en ny. Det betyder også at du kan godkende posterne ad flere omgange, uden at det giver problemer.

Hvis der ikke identificeres en post under Løndata, og heller ikke kan findes en takst på anden vis, vil systemet nu blot oprette en ny post under Løndata uden at angive en sats. Tidligere fik man en fejlmeddelelse i dette tilfælde.

Intern ref.: GS-9833

Ændret bogføringsprincip for Fritvalg og SH-dage

Bogføring af hensættelse og afholdelse for Fritvalgsordningen og SH-dage håndteres nu efter bruttoprincippet, og ikke som hidtil nettoprincippet. Det udgør især en forbedring for virksomheder der benytter dimensioner. Ændringen sikrer at omkostningerne fordeles korrekt på dimensionsværdier på optjeningstidspunktet, og ikke som tidligere først på afviklingstidspunktet. Ændringen får ikke betydning for beregningen af de samlede omkostninger.

Benytter jeres virksomhed automatisk fordeling af dimensionsværdier, bør I kontrollere at lønarterne til bogføring af fritvalg og SH-dage er korrekt sat op fremadrettet.

Bemærk at dette punkt er nært beslægtet med det næste, se nedenfor.

Intern ref.: GS-9112

Avanceret bogføringsprincip for feriepengehensættelser

Feriepengehensættelsen kan nu også bogføres efter bruttoprincippet, som beskrevet ovenfor om fritvalg og SH-dage. Denne del er dog ikke aktiveret som standard, men skal slås til under Virksomhed -> Opsætning -> Indstillinger.

Fremadrettet vil det nye princip for feriepenge automatisk blive aktiveret når en virksomhed aktiverer en af de tre brugerdefinerede dimensioner, men det aktiveres ikke automatisk for eksisterende virksomheder.
For Fritvalgsordningen og SH-dage benyttes det nye princip automatisk i alle virksomheder.

Bemærk at det nye princip medfører at vi har indført en ny lønart ved navn ”Justering af feriepengehensættelse”. Lønarten skal konfigureres med et kontonummer for at kunne bruge det nye princip hvad angår feriepenge. For SH og fritvalg er der ikke indført nye lønarter.

Intern ref.: GS-10056

Andre væsentlige ændringer

 • Det er nu muligt at angive på en tidsart at beskrivelse skal være krævet når der registreres timer med arten. (GS-9998 / GS-9898)

 • Systemet understøtter nu ATP af sygedagpenge for løsarbejdere. (GS-10213)

 • Rapporten ”Betalinger” kan nu trækkes for et datointeraval, på tværs af lønkørsler. (GS-9855)

 • Separate Nets-betalinger til ATP og SKAT vil fremadrettet blive slået sammen til én samlet overførsel, forudsat de afsendes på samme dato. Er du i tvivl om hvad betalingen dækker over, kan du trække rapporten ”Betalinger” med de nye valgmuligheder for datointerval og gruppering. (GS-9856 / GS-9353)

 • Du kan nu angive et specifikt beløb ved udbetaling af Feriefritimer, hvis du ikke ønsker at systemet selv skal udregne beløbet.
  Du kan angive et hvilket som helst beløb, også mere end hvad medarbejderens saldo lyder på. Bemærk dog at saldoen stadig reduceres forholdsmæssigt baseret på det udbetalte antal timer, uden hensyn til hvilket beløb du har angivet. Den beløbsmæssige saldo kan efterfølgende korrigeres manuelt hvis det er relevant, enten via fanen ”Saldi” eller via den nye import-funktion som nævnt længere oppe. (GS-9657)

 • Værdien af udbetalte Feriefritimer indgår nu i den ferieberettigede indkomst. Bemærk at hvis en lønseddel indeholder både optjening og udbetaling af Feriefritimer, er det nu krævet at du selv angiver værdien af de udbetalte timer, da regnestykket ellers bliver cirkulært. (GS-9202)

 • Understøttelse af á conto lønsedler uden effekt på saldi, skat mv.:
  Ved lønsedler som udelukkende indeholder skattefri udbetalinger, fx refusion af udlæg eller á conto lønudbetaling, og som ikke påvirker nogen saldi (med undtagelse af medarbejdergæld i tilfældet med á conto løn), vil Intect fremover ikke beregne skat, ferie mv., og systemet vil ikke betragte det som at der køres løn på medarbejderen for den pågældende periode. En efterfølgende lønseddel for samme periode vil altså opføre sig som en helt almindelig lønseddel, og ikke en korrektions-lønseddel. Der vises en notifikation/advarsel på lønkørslen når dette gør sig gældende. (GS-9186)

 • Grønlandske kunder vil opleve at udenlandsk pension bogføres væsentligt mere hensigtsmæssigt end før. Bla. bogføres skatten af den arbejdsgiverbetalte del nu som en særskilt post.
  Bemærk at der som del af denne ændring er oprettet nye lønarter, som skal konfigureres med et kontonummer for at logikken virker. (GS-10091)

 • Ved store lønkørsler (med 500 lønsedler og derover) kan du fremover opleve at oprettelse, genberegning eller bogføring ikke gennemføres med det samme, men kører i baggrunden, hvorefter du modtager en email når den er fuldført. Det tager normalt ikke mere end et par minutter, og skal sikre dig som bruger mod unødig ventetid eller mulige timeouts. Mens arbejdet pågår vil lønkørslen have en særlig status, typisk ”Bogføring pågår”. (GS-9978)

 • For tidsarts-lønkonfigurationer der benytter et fast beløb pr. registrering – altså i modsætning til en sats pr. dag eller time – kan systemet nu opdatere en eventuel eksisterende matchende post under Løndata, i stedet for at der altid oprettes en ny post. (GS-10075)

Det med småt

 • Vi har fintunet logikken for automatisk indsendelse af nul-indberetninger, så det nu sker når der ikke er noget indeholdt A-skat i en given måned, også selv om der evt. er en bogført lønkørsel i virksomheden.
  Det betyder fx at vi nu sender nul-indberetninger for virksomheder der udelukkende har medarbejdere med indkomsttype 9 – skattefri indkomst – også selv om disse er bogført og indberettet til E-Indkomst. Dette er i overensstemmelse med SKAT’s retningslinjer. (GS-10038)

 • Vi har forbedret systemets håndtering af scenarier hvor der skal trækkes i løn for afholdt ferie på medarbejdere med løbende afregning af feriepenge. Det er især relevant i kombination med ”§23”-ordningen, hvor funktionærer har løbende afregning af feriepenge, typisk til en sats på 12%. (GS-10103)

 • Ved skift af løncyklus på et eksisterende ansættelsesforhold, tillader systemet nu at der kan være overlap mellem lønperioderne. Det er dog stadig et krav at slutdatoen for den første periode i den nye cyklus ligger efter slutdatoen for den sidst bogførte lønseddel i den gamle cyklus. Systemet vil så betragte den første lønseddel i den nye cyklus som dækkende intervallet mellem den sidst bogførte slutdato og den nye slutdato. (GS-9844)

 • Vi understøtter nu pensionsudbyderne OFP og Euro Accident. (GS-9742, GS-10112)

 • Lønarter der opsættes med reference til felt 83 i E-Indkomst, vil nu blive indberettet som enheder (dage) og ikke som tidligere med beløbet. Dette er relevant for såkaldte ”sødage” for indkomsttype 9. (GS-8516)

 • Vi viser nu under fanen ”Ansættelse” hvilken dato der er bogført løn frem til på en given medarbejder. Bemærk at den viste dato kan blive påvirket af saldokorrektioner, hvis disse har effekt efter datoen på den sidst bogførte lønseddel – eller hvis medarbejderne slet ikke har nogen bogførte lønsedler.

 • Når korrektioner foretaget via fanen ”Restferie” resulterer i poster under fanen Løndata (som det fx normalt er tilfældet ved afholdelse), sætter vi nu ”Fra dato” og ikke ”Til dato” på den resulterende lønpost, da det giver en mere hensigtsmæssig adfærd. (GS-9811)

 • I stedet for en checkbox til at angive pensiontypen ”§ 53 A”, viser vi nu en drop-down. Selve funktionaliteten er uændret. (GS-9809 / GS-9899)

 • Rapporter i HTML-format vises nu i mørke farver hvis du har ”Dark mode” aktiveret. (GS-9834)

 • Vi har fjernet feltet ”Lønart” i tidsartsopsætningen, da vi i stedet henviser til at man benytter tidsarts-lønkonfigurationer. (GS-9916)

 • Med undtagelse af helt nye brugere og virksomheder, vil man fremover se fanen ”Løndata” som det første når der navigeres til sektionen ”Medarbejdere”, og ikke ”Generelt” som tidligere. (GS-9937)

 • Under fanen ”Saldi” kan du nu filtrere på skabelon eller afdeling. (GS-9971)

 • I rapporten ”Saldohistorik” viser vi ikke længere datointervallet for afholdelse, men kun for optjening. (GS-9958)

 • Endelig har vi – som altid – lavet en perlerække af mindre forbedringer til performance, layout og brugervenlighed, som det ville føre for vidt at liste i detaljer.