SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Intect opdateringer 5.06 - August 2021

Klar til et nyt ferieår

Den helt store nyhed i denne Intect-opdatering er at vi har lavet en lang række forbedringer til håndtering af ferie. Samtidig har vi gjort klar til at man fra og med september måned kan afholde ferie fra to forskellige ferieår.

Blandt nyhederne kan nævnes følgende:

 • Automatisk såkaldt ”FIFO”-afholdelse (First In First Out) – dvs. der afholdes først eventuelle resterende dage fra ferieåret 20/21, og derefter fra det nye 21/22, uden at du selv skal holde styr på det.

 • Nye lønarter til at gennemtvinge afholdelse i det indeværende ferieår, eller afholdt ferie som skal trækkes i løn selv om der er opsparede dage til rådighed

 • Bedre muligheder for at justere bruttoferiepenge og ferietillæg via saldokorrektioner og fanen ”Restferie”

 • Visning af feriesaldi på lønsedlen er kraftigt forbedret

 • Fanen ”Restferie” kan nu igen benyttes af virksomheder der holder feriepengene i eget hus

 • Det er ikke længere muligt at flytte dage mellem ferieår, da vi har konkluderet at det gør mere skade end gavn. Du kan naturligvis stadig op- og nedjustere dagene inden for hvert enkelt ferieår.

Intern reference: GS-7215

Andre væsentlige ændringer

 • Du kan nu kontakte vores support direkte fra interfacet. Klik på ?-ikonet nederst til højre og vælg ”Kontakt os”. (GS-8795)

 • Vi har klargjort systemet til rapportering af fraværsstatistik til Danmarks Statistik. Det betyder bla. at vi har oprettet tre nye tidsarter, ved navn ”Plejeorlov”, ”Arbejdsulykke” og ”Andet fravær”. Hvis din virksomhed skal rapportere fraværsstatistik, er det vigtigt at I benytter disse tidsarter korrekt. (GS-8863)

 • Vi har tilføjet understøttelse af ”Grundlag” samt datofelterne (fra- og til-dato) til import af løndata. Desuden er det nu muligt at importere en beløbsmæssig sats på timeposter. (GS-8987, GS-7501)

 • Det er nu muligt at angive medarbejderes normtid individuelt pr. ugedag. Tallene benyttes ved omregning af især afholdt ferie fra timer til dage. Det er fortsat muligt blot at angive et samlet antal normtimer pr. uge hvis du foretrækker det. (GS-2241)

 • Vores grønlandske kunder kan nu importere såkaldte E-Skattekort fra den grønlandske skattestyrelse Sulinal. (GS-6369)

 • Når du overstyrer pensions-satsen på individuelle tidsarter (en funktion der særligt benyttes i vikarbranchen), kan du nu overstyre både den egenbetalte og den arbejdsgiverbetalte sats. Tidligere kunne kun den arbejdsgiverbetalte sats overstyres. (GS-8805)

 • Det er nu muligt at vælge om et skattepligtigt gode skal være ferieberettiget eller ej. Det afgøres af feltet ”Opførsel” i lønarts-opsætningen. (GS-8659)
  • Fremadrettet anbefaler vi som udgangspunkt at de fleste skattepligtige goder ikke opsættes som ferieberettigede, men da systemet indtil nu har behandlet dem som ferieberettigede, ændrer vi ikke automatisk på denne adfærd for eksisterende kunder.
  • Det afgørende er ifølge lovgivningen om medarbejderen også har adgang til det pågældende gode under afholdelse af ferie. Hvis ja, så er værdien ikke ferieberettiget. Bemærk dog at overenskomster eller andre særaftaler kan overstyre dette.

Det med småt

 • CPR-numre på HTML-lønsedler vises nu med ”xxxx” i stedet for de sidste fire cifre. Det fulde CPR-nummer vises stadig på PDF-lønsedler. (GS-8931)

 • Rapporten ”Medarbejder/Lønart matrix” er udvidet med flere filtreringsmuligheder, samt mulighed for at vise sats (beløb pr. enhed). (GS-8810, GS-8811)

 • Det er nu muligt at få vist medarbejderens titel/stillingsbetegnelse på lønsedlerne. Det aktiveres under Indstillinger. (GS-8817)

 • Der anvendes nu fradrag for frikort ved beregning af skat på feriepenge. (Fradrag for hovedkort anvendes ikke, hvilket er i overensstemmelse med lovgivningen.) (GS-8941)

 • Rapporten ”Lønartstotaler” viser nu nettoudbetalingen med negativt fortegn, således at posterne summer til nul. (GS-8866)

 • Vi viser nu en advarsel når en medarbejder med betalt ferie har ændret arbejdstid i tidsrummet mellem optjening og afholdelse af feriedage. Dette betyder at der i nogle tilfælde skal laves en såkaldt differenceberegning. Læs mere her. (GS-8905)

 • For funktionærer der har en alternativ feriesats ved fratrædelse, tager hensættelsesposterne i bogføringen nu højde for denne sats i stedet for at benytte de almindelige 12,50%. (GS-8994)

 • Vi har fjernet lønarten ”Grøn fri bil” som ikke længere er relevant jf. lovgivning. (GS-6922)

 • Vi har løsnet restriktionerne for hvornår det er muligt at skifte mellem ”Egen virksomhed” og andre ferieudbydere. Der er dog stadig visse situationer hvor det ikke er tilladt. (GS-8361)

 • Vi har rettet en fejl i datoen for betalinger til FerieKonto, som forekom når en funktionær fratræder i en kalendermåned der ikke matcher lønperiodens slutdato. Sådanne betalinger vil fremover få korrekt betalingsdato i fratrædelsesmåneden, uanset lønperioden. (GS-9041)

 • Når en medarbejder fratræder, sætter vi automatisk eventuelle faste pensionsbeløb til 0,-, så de som udgangspunkt ikke kommer med på lønsedler der bogføres efter fratrædelsen. Der kan dog stadig udbetales pension efter fratrædelsen hvis det ønskes, ved blot at sætte værdierne igen.
  Bemærk at de faste pensionsbeløb ikke genetableres automatisk hvis fratrædelses-lønsedlen senere tilbageføres. (GS-8856)

 • Vi har forbedret muligheden for at gruppere rapporten ”Betalinger” på betalingstype/modtager, så den nu også slår igennem i Excel- og PDF-format. (GS-8902)

 • Vi har forbedret mulighederne for sortering og filtrering under Virksomhed -> Løndata (GS-9006)

 • Horestas feriefond afvikles med virkning fra 1. september. Hvis du er påvirket af denne ændring, så kontakt os for at høre nærmere. (GS-9009)

 • Vi har forbedret muligheden for at definere en lønart som en sum af andre lønarter. Tidligere kunne dette kun resultere i interne bogføringsposter – nu er det også muligt at udnytte funktionen til at generere poster som påvirker den faktiske lønseddel. (GS-9010)

 • Hertil kommer en række mindre forbedringer til layout, brugervenlighed mm., som det vil føre for vidt at liste i fuldstændighed.

 

I horisonten

Næste version af Intect frigives efter planen i starten af oktober. Her lancerer vi lækre nye farver, et flot nyt logo, og en valgfri ”dark mode” som er bedre for både dine øjne og miljøet.

Samtidig simplificerer vi vores prisstruktur og lancerer en Enterprise-løsning til vores større kunder. Læs meget mere her.

Endelig kan du glæde dig til Intect Insights – en ny løsning der giver dig mulighed for at udtrække rå data i Excel til avanceret rapportering.

Og mon ikke vi når at klemme en række yderligere forbedringer ind 😊