SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Intect. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os. Du kan også kontakte supporten, som er åben alle hverdage 9-15.

Generelle Vilkår for Virksomheder

Dette er de generelle vilkår, som Virksomheden accepterer, når aftalen med Intect godkendes. Vilkårene omhandler aftale mellem Intect og Virksomhed (Herefter benævnt Aftalen)

Gør venligst også jeres medarbejdere opmærksomme på de generelle vilkår som brugere.

Denne artikel er sidst opdateret: Juli-22.

 

Definitioner

Intect SaaS-løsningen jf. www.intect.dk, www.intect.se, www.intect.no, www.intect.io og www.intect.gl er drevet og ejet af Intect ApS CVR-nr. 37035084.

Brugere af Intect defineres som individer, som har adgang til Intect.

Virksomheder defineres som de virksomheder og organisationer, som benytter Intects system til håndtering af løn eller andre personalerelaterede aktiviteter i relation til virksomheden.
Virksomheden er dataansvarlig. Intect er databehandler.

 

Aftalens omfang 

I Intect indføres funktionalitet og opdateringer gradvist og disse, samt Intectsystemet, stilles til Virksomhedens rådighed og anvendelse via internettet. Intect kan anvendes i alle moderne browsere.

Virksomheder til- og fravælger Intectfunktioner under Virksomhedens aftalemodul i Intect. Intect stiller kun den nyeste version af systemet til rådighed for Virksomhed og Bruger. Intect har defineret et servicevindue mellem kl. 22.00 og 6.00 dansk tid, hvor Intect kan være utilgængelig, dog kan et ændret servicevindue ekstraordinært varsles.

'Intects generelle vilkår for Brugere' er en del af Aftalen. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret disse inden Aftalen indgås. Ændringer til Aftalen skal være skriftlige. Tilvalg, fravalg og andre ændringer til aftalen lavet i Intectsystemet anses som skriftlige.

 

Immateriel rettigheder

Intect har ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til Intectsystemet.

Virksomheden får med Aftalen alene en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til Intect systemet i Aftalens løbetid og på de i Aftalen anførte betingelser. Intectsystemet må ikke uden udtrykkelig skriftlig aftale med Intect anvendes til andet end Virksomhedens egne administrative opgaver (administrative opgaver vedrørende egne ansatte i Virksomheden).

 

Version af Intect

Intect udbydes kun i den version, hvor Virksomheder får standardadgang til den gratis basisversion. Under Virksomhedens Aftalemodul i Intect kan denne tilvælge yderligere funktioner. Intect udbygges løbende med nye funktioner og opdateres med generelle forbedringer samt fejlrettelser.

Nye versioner af Intect frigives mellem kl. 22.00 og 6.00 dansk tid og kan give mindre afbrydelser på opdateringstidspunktet.

 

Ophør

Virksomheden kan opsige aftalen med en dags varsel. Har Virksomheden indgået aftaler på delfunktioner eller tillægsfunktioner, som har længere bindingsperiode, er bindingsperioden på de pågældende aftaler gældende.

Med 18 måneders varsel kan Intect opsige aftalen med Virksomheden. Hvis lønafregning for Virksomheden ikke er bogført i 18 måneder, kan aftalen med Intect ophæves uden yderligere varsling.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning. Hvis Virksomheden finder, at Intect væsentligt har misligholdt sine forpligtelser efter denne aftale, skal Virksomheden give Intect skriftlig besked herom, hvorefter Intect har 5 arbejdsdage til at udbedre manglen eller afhjælpe forholdet. Virksomheden kan først ophæve aftalen efter udløbet af de 5 dage og kun såfremt manglen eller forholdet ikke er udbedret.

Intect vil opkræve licenser og brugerbetalte ydelser i henhold til de aftaleperioder, der er indgået af Virksomheden jf. Virksomhedens aftalemodul i Intect. Aftaleperioderne kan variere i forhold til de ydelser og løsninger, Virksomheden har tilkoblet løsningen.

Virksomheden kan til enhver tid, anmode Intect om at slette alle data på Virksomheden. Intect vil indenfor 14 dage fra anmodningen sikre, at Virksomhedens data slettes. Dette indebærer også sletning af evt. backup kopier.

Brugere, som har været tilknyttet Virksomheden, vil fortsat have adgang til egne lønsedler, som er udarbejdet af Virksomheden uafhængig af, om Virksomhedens data slettes.

 

Ejerskab af data og system

Virksomheds data er Virksomhedens ejendom. Brugerens data er Brugerens ejendom. De i Intect indtastede data bevares i 5 år, hvorefter forældede data automatisk slettes. Brugerens data bliver slettet efter en 6-måneders periode ved ophør.

Intect er underlagt tavshedspligt vedrørende Virksomheders og Brugeres data. Intect kan kun dele data, der er underlagt aftalen om indbetalinger til Nets, Skat, pension m.v.

Intect er system- og systemindholdsleverandør og ejer af systemet Intect. Virksomheder og Bruger er ansvarlig for behandling af egne data.

 

Datasikkerhed

Der henvises til databehandleraftalen, som er en integreret del af de generelle vilkår.

Herudover skal det informeres at Virksomheden er som dataansvarlig overordnet ansvarlig for datasikkerheden. Intect er som databehandler over for Virksomheden ansvarlig for systemets sikkerhed (Intect SaaS løsningen). Virksomheden er selv ansvarlig for deres brug af systemet, deres medarbejderes brug, opbevaring af brugernavne og koder, samt at virksomheden har tidssvarende antivirusprogrammer, firewalls og lignende installeret.

Virksomheden accepterer ved accept af denne aftale Intects generelle vilkår og databehandleraftalens indhold.

 

Force Majeure 

Intect kan ikke stilles til ansvar for lovindgreb, strejker, lockouts og naturfænomener herunder lyn, brand, vandskade og andre naturkatastrofer eller tab som følge af indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage eller lignende.

 

Ansvarsbegrænsning

Intect er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder eller følger af disse, som ikke er i Intects kontrol. Det er f.eks. men ikke begrænset til: afbrydelser i den anvendte data-, tele- og bredbåndsforbindelse, afvigelser eller ophævelse af tele- eller internetoperatøren, som anvendes hos Intect, at Virksomheden misbruger, fejlkoder eller anvender systemet forkert; at Virksomheden har fejl eller problemer ved Virksomhedens egen bank, ansatte eller Brugere, eller at Virksomheden har fejl eller problemer med en tredjepartsleverandør f.eks. Nets, Skat eller e-boks.

Virksomheden er ansvarlig for at data, indbetalinger og overførsler er indtastet og overført korrekt og på lovlig vis, samt at overførselsbeløbene er tilgængelige ressourcer hos Virksomheden. Intect er aldrig ansvarlig for Virksomhedens indirekte tab.

Det totale erstatningsansvar i denne aftale kan for Intect uanset forholdene aldrig overstige beløbet, som Virksomheden i en 12-måneders periode har indgået en aftale om at betale til Intect forud for den erstatningspådragende handling.

 

Priser og opkrævning

Intect afregner i henhold til de priser jf. de tilvalg, Virksomheden har foretaget under Virksomhedens aftalemodul i Intect.

Prisreguleringer varsles med en frist på 3 måneder med mindre det vedrører afgifter pålagt af de offentlige myndigheder. Afgifter kan pålægges uden varsel.

Intect debiterer Virksomhedens forbrug sidste hverdag i måneden og trækker beløbet 14 dage efter, såfremt der er indgået en Netsaftale. Såfremt der ikke er indgået en Netsaftale skal Virksomheden betale efter samme betalingsbetingelser. Afregning for brugen af Intect til Virksomheden foretages til de priser som vises under Virksomhedens faneblad 'Priser'.

Såfremt andet ikke er aftalt skriftligt eller følger af priser på ydelser som er tilvalgt i Virksomhedens aftalemodul i Intect, gælder følgende priser på ydelser.

Intect kan suspendere Virksomhedens adgang til Intect, såfremt fordringer ikke er betalt senest på forfaldsdag og indtil betaling er foretaget.

 

Lovvalg og tvister

Denne aftale underlægges dansk ret, og parternes indbyrdes relation er undergivet dansk rets fælles regler, i tilfælde hvor der ikke er anført andet. Værneting for tvister er byretten i Glostrup.